ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

รายละเอียดงาน      

  • ดูแลรับผิดชอบงานมาตรฐาน (ภายใต้องค์รับรอง 3 องค์กร)
  • ดูแลงานประชุมกรรมการฯ ทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                 

  • เพศ :  ชาย/หญิง  
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การจัดการประชุม การทำรายงานและสรุปข้อมูล และการทำงานโครงการ
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ และมีความคิดสร้างสรรค์