เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ รายละเอียดงาน       จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เทคนิคต่างๆ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดำเนินการขั้นตอนการจัดอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการอบรม...

เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (ภายใต้องค์รับรอง 3 องค์กร)

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ รายละเอียดงาน       ดูแลรับผิดชอบงานมาตรฐาน (ภายใต้องค์รับรอง 3 องค์กร) ดูแลงานประชุมกรรมการฯ ทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ                  เพศ :  ชาย/หญิง   อายุ 25...

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ รายละเอียดงาน       งาน E-Bidding เช่น โครงการตรวจสุขภาพ, โครงการตรวจอาคาร เป็นต้น งานกิจกรรม TCEB : เชิญกรรมการ ประสานการจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ เตรียมเอกสาร ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนโครงการ งานประชุมสายงาน...

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานติดตามหนี้)

ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานติดตามหนี้) รายละเอียดงาน งานติดตามหนี้ค่าบำรุงสมาชิกของสถาบันรหัสสากล และตอบข้อซักถามสมาชิก ประสานงานกับงานทะเบียนสมาชิกรหัสสากลเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก งานการเงินต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,...

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงิน)

ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงิน) รายละเอียดงาน     งานการเงินต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, จัดทำใบแจ้งหนี้ สรุปรายงานรับชำระและค้างชำระกิจกรรมต่างๆ กระทบยอดบัญชีธนาคาร ตรวจสอบเงินโอนและอนุมัติการชำระเงิน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...