เจ้าหน้าที่ – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดงาน งานบริหารสถาบันฯ ธุรการและงานสารบรรณฝ่าย ประสานงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ และงานจัดประชุมกรรมการ จัดทำงบประมาณ และดูแลงานด้านการเงินของสถาบันฯ งานช่วยสนับสนุนงานวิชาการต่างๆ...

หัวหน้างาน (งานซื้อขาย) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน(งานซื้อขาย) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดงาน สนับสนุนการพัฒนาระบบการซื้อขายพลังงานทดแทนและคาร์บอนเครดิต หรือก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ให้คำปรึกษางานด้านวิชาการ...

รองผู้จัดการ (งานมาตรฐาน) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ(งานมาตรฐาน) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดงาน จัดทำแผนการบริหารงานและงบประมาณของสถาบันฯ และควบคุมให้เป็นไปตามแผน พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต หรือก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนและให้คำปรึกษางานวิชาการและมาตรฐานด้านพลังงานทดแทน...

เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ รายละเอียดงาน       จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เทคนิคต่างๆ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดำเนินการขั้นตอนการจัดอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการอบรม...

เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (ภายใต้องค์รับรอง 3 องค์กร)

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ รายละเอียดงาน       ดูแลรับผิดชอบงานมาตรฐาน (ภายใต้องค์รับรอง 3 องค์กร) ดูแลงานประชุมกรรมการฯ ทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ                  เพศ :  ชาย/หญิง   อายุ 25...