กองทุน ส.อ.ท. ช่วย ไทย สู้ภัยโควิด-19

บริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ได้รับความความเดือดร้อนโควิด-19

ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริจาคกล่อง
FTI Care Box

ระบบแจ้งที่อยู่จัดส่ง
ผู้บริจาค/ผู้ขอรับบริจาค FTI Care Box

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
2. เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 สู่สมาชิกส.อ.ท. พนักงาน และประชาชน

ปิดลงทะเบียน