บริการรับโจทย์ความต้องการ ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงความต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริการลงทะบียนนักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐหรือเอกชน ที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม