สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

The Innovation Institute for Industry : III

เกี่ยวกับเรา

สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม หรือ สนอ. (The Innovation Institute for Industry : III)
เป็นสถาบันเฉพาะทางที่ก่อตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546