ประเภทสมาชิกและเอกสารประกอบการสมัคร

สมาชิกสามัญ – โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
  • งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)

สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
  • รายชื่อสมาชิกสมาคม

ประเภทสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ – นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

สมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2

รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก / และรอรับใบแจ้งหนี้ค่าสมาชิกผ่านทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดรายละเอียดเป็นไปตามอัตราประเภทที่สมัครในใบแจ้ง

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติปลายเดือน / และรอรับจดหมายทางไปรษณีย์เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครสมาชิกที่ : member@fti.or.th
คุณศิริรัตน์ โทร.02345 1000 ต่อ 1027 Email : sirirata@fti.or.th
คุณวรพรรณ ต่อ โทร.02345 1000 ต่อ 1030 Email : worapanw@fti.or.th
คุณสมรัก โทร.02345 1000ต่อ 1209 Email : somruks@fti.or.th

ช่องทางและการดาวน์โหลด