โปรดระบุ / รายละเอียดของรางวัล (กรุณา ระบุเป็นประเภท และจำนวนตามรายการ)

ที่อยู่

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-345-1028, 02-345-1054, 02-345-1030
Email : csr.fti@fti.or.th

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อเป็นของรางวัล สำหรับงานกาชาด ต้องใช้งานได้และก่อนกำหนดวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน​
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลสินค้าเพื่อเป็นของรางวัล สำหรับงานกาชาด​
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกใบรับบริจาค กรณีตรวจพบว่าสินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุก่อนวันงาน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการออกหนังสือขอบคุณแทนการออกใบรับบริจาค สำหรับ การสนับสนุน หนังสือ แผ่นซีดี ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า​ที่เป็นของที่ระลึกหรือของชำร่วยของบริษัท​