ข้อร้องเรียน

Appeal

ปี 2565

มกราคม 2565

สิงหาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

พฤศจิกายน 2565

พฤษภาคม 2565

ธันวาคม 2565

กรกฎาคม 2565

ปี 2564

เมษายน 2564

สิงหาคม 2564

พฤษภาคม 2564

ก.ย. - ต.ค. 2564

มิถุนายน 2564

พฤศจิกายน 2564

กรกฎาคม 2564

ธันวาคม 2564

ปี 2563

มกราคม 2563

มิถุนายน 2563

กุมภาพันธ์ 2563

ตุลาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

  • สำหรับรายละเอียดของปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเพื่อทราบสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Website ส.อ.ท. : www.fti.or.th
  • หัวข้อที่มีเครื่องหมาย **เป็นเรื่องที่มีความคืบหน้า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกรรมการและสำนักงาน คุณลลิตา กมลยะบุตร

โทรศัพท์ : 02-345-1084

อีเมล์ : lalitak@fti.or.th