คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วาระปี 2565 -2567

ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (Eng)ตำแหน่ง
นายเกรียงไกร เธียรนุกุลMr.Kriengkrai Thiennukulประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
นายทวี ปิยะพัฒนาMr.Thawee Piyapatanaรองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสมพงศ์ นครศรีMr.Sompong Nakornsriรองประธานอาวุโส
นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์Mr.Verachai Kunavichayanontประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญMr.Khomsan Laosillapacharoenรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันรหัสสากล (GS1)
นายโฆษิต สุขสิงห์Mr.Kosit Suksinghaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
นายเชิญพร เต็งอำนวยMr.Chernporn Tengamnuayรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
นายถาวร ชลัษเฐียรMr.Thavorn Chalassathienรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
นายธนารักษ์ พงษ์เภตราMr.Thanarak Phongphatarรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
นายนพดล ปิ่นสุภาMr.Noppadol Pinsupaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลMr.Paitoon Sirichatchaikulรองประธาน
ประธานสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิชMr.Somchai Wangwattanapanichรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
นายสมโภชน์ อาหุนัยMr.Somphote Ahunaiรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สถาบันคาร์บอนเครดิต)
นายอภิชิต ประสพรัตน์Mr.Apichit Prasopratรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
ประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์
นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่างMrs.Kanit Muangkrachangรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงาน FTI Academy
นายกรกฤช จุฬางกูรMr.Kornkrit Jurangkoolรองประธาน
ประธานสายงานพัฒนานักอุตสาหกรรม
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดาMr.Kitti Tangjitrmaneesakdaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานกฎหมายและภาษี
นายชาติชาย พานิชชีวะMr.Chartchai Panichewaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานการค้าและการลงทุน
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์Mr.Montri Mahaplerkpongรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์Mr.Vichaow Rakphongphairojรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานต่างประเทศ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพMr.Wiwat Hemmondharopรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานสื่อสารองค์กร
นายเวทิต โชควัฒนาMr.Vathit Chokwatanaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์
นายสุชาติ  จันทรานาคราชMr.Suchart Chantaranakarachaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสายงานแรงงาน
นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดมMr.Kitkong Tantijaratwarodomรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัชMr.Chaiwat Kovavisarachรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศDr.Darat Vibhatakalasaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณMr.Thaveekij Jaturajaroenkhunรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายธวัชชัย เฮงประเสริฐMr.Thawatchai Hengprasertรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมีDr.Nilsuwan Leelarasameeรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายพิชิต บูรพวงศ์Mr.Pichit Burapavongรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลMrs.Pimjai Leeissaranukulรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์Miss.Pimnara Jiranithitnonรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุลMiss.Petcharat Eksangkulรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายไพรัตน์ เอื้อชูยศMr.Phairat Ueshooyosรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายมานะผล ภู่สมบุญMr.Manapol Poosomboonรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายวีรชัย มั่นสินธรMr.Veerachai Monsintornรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุลMr.Sakchai Unchittikulรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์Dr.Orapin Sermpraphasilpรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายอรินทร์ จิราMr.Arin Jiraรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุลMD.Amporn Jitapunkulรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตMr.Isares Rattanadilok Na Phuketรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสำนักประธาน
นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะMr.Narongrit Phanichewaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายทะเบียน
ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยาDr.Piyanuch Malakul Na Ayuthyaรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เหรัญญิก
นายกฤษณ์  อิ่มแสงMr.Kris Imsangเลขาธิการ
นายกตัญญู โกมุทมาศMr.Katanyoo Komutmasกรรมการ ส.อ.ท.
นายกมล จึงรักเมียMr.Kamol Juengluckmiaกรรมการ ส.อ.ท.
นายกมล วรรธนคณิณMr.Kamon Wattanakaninกรรมการ ส.อ.ท.
นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์Mr.Greeganit Chokchainarongกรรมการ ส.อ.ท.
นายกฤตนน ยืนยิ่งMr.Krittanon Yuen-Yingกรรมการ ส.อ.ท.
นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวีMr.Kritanon Thanomsaptaweeกรรมการ ส.อ.ท.
นายกฤษณ์ เชาว์บวรMr.Krit Chaobovornกรรมการ ส.อ.ท.
นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชนMr.Gritsada Suptuaychoneกรรมการ ส.อ.ท.
นายกำจร คุณวพานิชกุลMr.Kamjorn Khunvapanichkulกรรมการ ส.อ.ท.
นายกำธร ศิลาอ่อนMr.Kamtorn Sila-onกรรมการ ส.อ.ท.
นายกิตติ  กิตติชนม์ธวัชMr.Kitti Kittichontawatกรรมการ ส.อ.ท.
นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดชMrs.Kitthanya Lertthiramendejกรรมการ ส.อ.ท.
นายกิตติพงศ์  ลิ่มสุวรรณโรจน์Mr.Kittiphong Limsuwannarotกรรมการ ส.อ.ท.
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์Mr.Kittiphat Suthisamphatกรรมการ ส.อ.ท.
นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์Mr.Kittivut Sasivimonpanกรรมการ ส.อ.ท.
นายกิติชัย วงษ์เจริญสินMr.Kitichai Wongcharoensinกรรมการ ส.อ.ท.
นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนาMr.Kittisak Piyapattanaกรรมการ ส.อ.ท.
น.ส.กุลธิดา เจริญสวัสดิ์Miss.Kultida Charoensawadกรรมการ ส.อ.ท.
นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์Mr.Krikkiat Lorkittivanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์Mr.Kriengkrai Veerarittiphanกรรมการ ส.อ.ท.
นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุลMr.Kriengsak Thiennukulกรรมการ ส.อ.ท.
นางเกศมณี เลิศกิจจาMrs.Ketmanee Lertkitchaกรรมการ ส.อ.ท.
นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์Mr.Kasem Jiratpikalpongกรรมการ ส.อ.ท.
นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์Mr.Kovit Thareratanaviboolกรรมการ ส.อ.ท.
นายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์Mr.Kovit Wongkolkitsilpกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้งDr.Kongkrapan Intarajangกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.คณิต วัฒนวิเชียรDr.Kanit Wattanawichienกรรมการ ส.อ.ท.
นางสาวจริยา แสงไชยญาMiss.Jariya Saengchaiyaกรรมการ ส.อ.ท.
นายจักริน  วังวิวัฒน์Mr.Jakarin Wangviwatกรรมการ ส.อ.ท.
นางจันทร์เพ็ญ  แสงเจริญรัตน์Mrs.Chanphen Saengcharoenratกรรมการ ส.อ.ท.
นางจินตนา ศิริสันธนะMrs.Jintana Sirisantanaกรรมการ ส.อ.ท.
นายจิรยุทธ์  เตียวสมบูรณ์กิจMr.Chirayut Tiewsomboonkitกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.จิราภรณ์  วิริยะพงษากุลDr..Jiraporn Wiriyapongsakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์Mr.Cheratas Champaiboonกรรมการ ส.อ.ท.
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธีMr.Jutiphan Mongkolsuthreeกรรมการ ส.อ.ท.
นายเจริญ แก้วสุกใสMr.Charoen Kaowsuksaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกรMr.Charoenchai Chaliewkriengkraiกรรมการ ส.อ.ท.
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรีMr.Charoenchai Prathuangsuksriกรรมการ ส.อ.ท.
นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์Mr.Chalerm Kokanutapornกรรมการ ส.อ.ท.
นายเฉลิม พรรัชกิจMr.Chalerm Pornrutchakitกรรมการ ส.อ.ท.
นายชนะ ภูมีMr.Chana Poomeeกรรมการ ส.อ.ท.
นายชนะชัย วรรณประเสริฐMr.Chanachai Vanprasertกรรมการ ส.อ.ท.
นายชยุตม์ ศรีเพียรMr.Chayoot Sripianกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุลDr.Chayo Trangadisaikulกรรมการ ส.อ.ท.
นายชริน ธำรงเกียรติกุลMr.Charin Thumrongkiatikulกรรมการ ส.อ.ท.
นายชลัช ชินธรรมมิตร์Mr.Chalush Chinthammitกรรมการ ส.อ.ท.
นายชวรณ  สุธาพาณิชย์Mr.Chavaron Suthapanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายชวลิต  ทิพพาวนิชMr. Chawalit Tippawanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายชัยยันต์  ใจเย็นMr.Chaiyan Jaiyenกรรมการ ส.อ.ท.
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะMr.Chaiwat Taweepiriyaกรรมการ ส.อ.ท.
นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติMr.Chaiwat Wongareesantiกรรมการ ส.อ.ท.
นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์Mr.Chaiwat Withitthummawongกรรมการ ส.อ.ท.
นายชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชาMr.Chaiyasit Samrittivanichaกรรมการ ส.อ.ท.
นายชาญชัย เลิศศักดิ์เสรีกุลMr.Chanchai Lertsaksereekunกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูรPharm.D.Channarong Tachaungkoonกรรมการ ส.อ.ท.
นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุลMr.Charnvit Trangadisaikulกรรมการ ส.อ.ท.
นายชูชัย คัมภีเจริญพรMr.Chuchai Compeecharoenpornกรรมการ ส.อ.ท.
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์Mr.Chuwit Jungtanasomboonกรรมการ ส.อ.ท.
นายโชติ ชูสุวรรณMr.Chote Chusuwanกรรมการ ส.อ.ท.
นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัสMr.Chaiyong Pongsuthimanusกรรมการ ส.อ.ท.
นายญาณพล ลิมปนะโชคชัยMr.Yanapol Limpanachokchaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายฐนโรจน์  จงประเสริฐสิริMr.Thanarot Jongprasertsiriกรรมการ ส.อ.ท.
นายฐากร ชัยสถาพรMr.Thakorn Chaisathapornกรรมการ ส.อ.ท.
นายณพล เชยคำแหงMr.Napol Choeikamhangกรรมการ ส.อ.ท.
นายณพสิทธิ์  เลาห์ทวีรุ่งเรืองMr.Noppasit Laotaveerungruengกรรมการ ส.อ.ท.
นายณรงค์ นารายพิทักษ์Mr.Narong Naraipitakกรรมการ ส.อ.ท.
นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะMr.Nattee Amornphanratchataกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์  ภัทธิราสินสิริPh.D.Mr.Natphasuth Phatirasinsiriกรรมการ ส.อ.ท.
นายดุสิต น่วมนวลMr.Dusit Nuamnuanกรรมการ ส.อ.ท.
นายเดชา โฆษิตธนากรMr.Decha Kositthanakornกรรมการ ส.อ.ท.
นายตริน  พงษ์เภตราMr.Trin Phongpetraกรรมการ ส.อ.ท.
นายถาวร กนกวลีวงศ์Mr.Thavorn Kanokvaleewongกรรมการ ส.อ.ท.
นายทรงพล บำเพ็ญสันติMr.Songpol Bumpensantiกรรมการ ส.อ.ท.
นายทรงศักดิ์ ทองไทยMr.Songsak Thongthaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายทวีศักดิ์  สุทินMr.Taveseak Sutinกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์Mr.Thavisan Wichaiwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายทองดี ปาโสMr.Thongdee Pasoกรรมการ ส.อ.ท.
นายทำนาย ราชโคตรMr.Thamnai Ratchakotraกรรมการ ส.อ.ท.
นายธงชัย โอฬารริกสุภัคMr. Thongchai Oranrigsupakกรรมการ ส.อ.ท.
นายธนทัต  ชวาลดิฐMr.Tanatat Chawalditกรรมการ ส.อ.ท.
นายธนพจน์ ศุภศรีMr.Tanapot Suppasriกรรมการ ส.อ.ท.
นางธนมน วัฒนเรืองโกวิทMrs.Tanamon Wattanaruanggowitกรรมการ ส.อ.ท.
นายธนวณิช ชัยชนะMr.Thanawanij Chaichanaกรรมการ ส.อ.ท.
นายธนวัฒน์  พงศ์พลศกรMr.Thanawat Phongphonsakonกรรมการ ส.อ.ท.
นายธนากร เกษตรสุวรรณMr.Dhanakorn Kasetrsuwanกรรมการ ส.อ.ท.
นายธนาธร ตรงสิทธิวิทูMr.Thanathorn Trongsittivitoกรรมการ ส.อ.ท.
นายธรา  วัฒนวินินMr.Thra Wattanavininกรรมการ ส.อ.ท.
นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐMr.Thawatchai Ratanapisitกรรมการ ส.อ.ท.
นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทรMr.Tanyawit Tammasuntonกรรมการ ส.อ.ท.
นายธันยพัฒน์  มั่นณิชนันทน์Mr.Thanyaphat Mannichananกรรมการ ส.อ.ท.
นายธำรง ธิติประเสริฐMr.Thamrong Tritiprasertกรรมการ ส.อ.ท.
นางธิดารัตน์  รอดอนันต์Mrs.Thidarat Rodanantกรรมการ ส.อ.ท.
นายธิติ  เอกบุญยืนMr.Thiti Akeboonyuenกรรมการ ส.อ.ท.
นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทองMr.Teerapun Pimtongกรรมการ ส.อ.ท.
นายธีระ กิตติธีรพรชัยMr.Teera Kittiteerapornchaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายธีระพล ติรวศินMr.Teerapon Tirawasinกรรมการ ส.อ.ท.
นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์Mr.Theerasak Theeravanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายนที สิทธิประศาสน์Mr.Natee Sithiprasasanaกรรมการ ส.อ.ท.
นางนพรัตน์ สุขชัยMrs.Noppharat Sukchaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายนภดล รมยะรูปMr.Nopadol Ramyarupaกรรมการ ส.อ.ท.
นายนภดล ศิวะบุตรMr.Nophadol Siwabutrกรรมการ ส.อ.ท.
นายนรุตม์ ภัทรชัยพรMr.Narut Pattarachaipornกรรมการ ส.อ.ท.
นายนันทจิตร ถาวรบุตรMr.Nanthachit Thavaraputtaกรรมการ ส.อ.ท.
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์Mr.Nakah Thawichawattกรรมการ ส.อ.ท.
นายนาวา จันทนสุรคนMr.Nava Chantanasurakonกรรมการ ส.อ.ท.
นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์Mr.Numchai Ekpatanaparnichกรรมการ ส.อ.ท.
นายนิติธร  กฤตสินMr.Nitithorn Kritsinกรรมการ ส.อ.ท.
นายนิพนธ์ สุวรรณนาวาMr.Nipon Suwannawaกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัยDr.Nauvarat Songswaddichaiกรรมการ ส.อ.ท.
น.ส.บงกช แจ่มทวีMiss.Bongkote Jamtaweeกรรมการ ส.อ.ท.
นายบดี เทียนทองMr.Badee Thienthongกรรมการ ส.อ.ท.
นางบัญชุสา พุทธพรมงคลMrs.Bunchusa Putthapornmongkoleกรรมการ ส.อ.ท.
นายบัณฑิต  ธรรมประจำจิตMr.Bandhit Thamprajamchitกรรมการ ส.อ.ท.
นายบุญกิต จิตรงามปลั่งMr.Boonkij Jitngamplangกรรมการ ส.อ.ท.
นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุลMr.Bunchu Sombunsakdikulกรรมการ ส.อ.ท.
นายบุญศักดิ์  ชัยสุทธิวงศ์Mr.Boonsak Chaisuttiwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่งMr.Boonharn Ou-Udomyingกรรมการ ส.อ.ท.
นายบุรณิน  รัตนสมบัติMr.Buranin Rattanasombatกรรมการ ส.อ.ท.
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์Mr.Busarin Vanaswasกรรมการ ส.อ.ท.
นางเบญจมาศ สมบูรณ์Mrs.Benjamas Somboonกรรมการ ส.อ.ท.
นายปกรณ์ จีนาคำMr.Pakorn Jinakhamกรรมการ ส.อ.ท.
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยาMr.Panitarn Pavarolavidyaกรรมการ ส.อ.ท.
น.ส.ปภาวี สุธาวิวัฒน์Miss.Paphavee Suthavivatกรรมการ ส.อ.ท.
นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณMr.Pranontha Titavunnoกรรมการ ส.อ.ท.
นายประกอบ พิกุลกานตเลิศMr.Prakrob Pikunkarnlertกรรมการ ส.อ.ท.
นายประกิต ธนกิจเจริญไวMr.Prakit Thanakitcharornwaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายประชา งามรัตนกุลMr.Pracha Ngamratanakulกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.ประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุลDr.Prayuth Swadriokulกรรมการ ส.อ.ท.
นางสาวปราณปิยา  ทองคำเพิ่ม(อมรชัยยาพิทักษ์)Miss.Pranpiya Tongkhamphoem(Amornchaiyapitak)กรรมการ ส.อ.ท.
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์Mrs.Pranee Kuruvelukornกรรมการ ส.อ.ท.
น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์Mr.Pramote Talawatกรรมการ ส.อ.ท.
นายปราโมทย์ หรรษมนตร์Mr.Pramote Hassamontrกรรมการ ส.อ.ท.
นายปรีชา ตรีเนตรกมลMr.Preecha Trinetkamolกรรมการ ส.อ.ท.
นายปรีชา ส่งวัฒนาMr.Pricha Songwatanaกรรมการ ส.อ.ท.
น.ส.ปวีณา ว่านสุวรรณาMiss.Pavena Vansuvunnaกรรมการ ส.อ.ท.
นายปัญญา ยิ้มพงษ์Mr.Panya Yimpongกรรมการ ส.อ.ท.
นางปัทมา กฤษณรักษ์Mrs.Pattama Kritsanarakกรรมการ ส.อ.ท.
นายปิงซุน  หวังMr.Ping-Hsun Huangกรรมการ ส.อ.ท.
นายปิยะ  พิริยะโภคานนท์Mr.Piya Phiriyapokanontกรรมการ ส.อ.ท.
นายปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์Mr.Piyawat Piyapaichayontกรรมการ ส.อ.ท.
ม.ล.ปีกทอง  ทองใหญ่M.L.Peekthong Thongyaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์Mr.Premwit Jareewarurojกรรมการ ส.อ.ท.
ก.อ.เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัชTDVC Col.Plengsakdi Prakaspesatกรรมการ ส.อ.ท.
นายพงศ์เทพ  เทพบางจากMr.Pongthep Thepbangchagกรรมการ ส.อ.ท.
นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดชMr.Pongthira Pathanapiradejกรรมการ ส.อ.ท.
นายพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุลMr.Pongsak Chutichowakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายพงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์Mr.Pongsak Urajananonกรรมการ ส.อ.ท.
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์Mr.Pongdej Sriwachirapraditกรรมการ ส.อ.ท.
นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์Mr.Pongsak Piboonsakกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.พจนี  พะเนียงเวทย์Dr.Pojjanee Paniangvaitกรรมการ ส.อ.ท.
นางสาวพญา  ธาราวุฒิMiss.Paya Tharawutกรรมการ ส.อ.ท.
นางพรทิพย์  ตั้งตระกูลวงศ์Mrs.Pornthip Tangtrakoolwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายพรอรัญ สุวรรณพลายMr.Pornarun Suwanplaiกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรDr.Ponkris Klaywittaphatกรรมการ ส.อ.ท.
นายพละวัต ตันศิริMr.Palawat Tansiriกรรมการ ส.อ.ท.
นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุขMrs.Patcharin Posirisukกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.พันธุ์ชัย กิจชระโยธินMr.Punchai Kigchrayothinกรรมการ ส.อ.ท.
นายพากร วังศิราบัตรMr.Phagorn Wangsirabatกรรมการ ส.อ.ท.
นายพิชัย จิราธิวัฒน์Mr.Pichai Chirathivatกรรมการ ส.อ.ท.
นายพิเชฐ แสงนิศากรMr.Pichet Saengnisakornกรรมการ ส.อ.ท.
นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุลMr.Pipat Lerksahakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายพิภพ โชควัฒนาMr.Pipope Chokvathanaกรรมการ ส.อ.ท.
นางพิไรรัตน์  บริหารMrs.Pirairat Borihanกรรมการ ส.อ.ท.
นายพิษณุ  จารุพัฒนะสิริกุลMr.Phitsanu Jarupattanasirikulกรรมการ ส.อ.ท.
นายพีรพัทธ์ วงค์กมลพรMr.Perapat Wongkamonpornกรรมการ ส.อ.ท.
นางเพียงเพชร  จตุรเจริญคุณMrs.Piengphet Jaturacharoenkhunกรรมการ ส.อ.ท.
นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุลMr.Paitoon Trakarnsakdikulกรรมการ ส.อ.ท.
นาย ภาคภูมิ ภูอุดมMr.Parkpoom Pooudomกรรมการ ส.อ.ท.
นายมงคล เฮงโรจนโสภณMr.Mongkol Hengrojanasophonกรรมการ ส.อ.ท.
นายมงคลชัย ดวงแสงทองMr.Mongkolchai Duangsangthongกรรมการ ส.อ.ท.
นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยMr.Monchai Ruangchanchaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์Mr.Manit Wongsuryratกรรมการ ส.อ.ท.
นายมานิตย์ กวีรัชต์Mr.Manit Kawiratกรรมการ ส.อ.ท.
นาง มาลี  หาญสุโพธิพันธ์Mrs.Malee Hansupothipanกรรมการ ส.อ.ท.
นายเมธา  สิมะวราMr.Meatha Simavaraกรรมการ ส.อ.ท.
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์Mr.Yongkiat Kitaphanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายยงสิน ยุวธานนท์Mr.Youngsin Yuwathanontกรรมการ ส.อ.ท.
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์Mr.Yuthana Silpsarnvitchกรรมการ ส.อ.ท.
นางยุพิน  บุญศิริจันทร์Miss.Yuphin Boonsirichanกรรมการ ส.อ.ท.
นายรังสรรค์  กันทัดMr.Rangsan Kantadกรรมการ ส.อ.ท.
นายรังสูนย์ ใสสะอาดMr.Rungsoon Saisa-ardกรรมการ ส.อ.ท.
นายรัฐการ  ด่านกุลMr.Ratthakarn Dankulกรรมการ ส.อ.ท.
นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูลMr.Rattakrai Limsiritrakulกรรมการ ส.อ.ท.
นางริดา ศรีหล่มสักMrs.Rida Srilomsakกรรมการ ส.อ.ท.
นายรุ่งวิทย์  เติมพิทยาเวชMr.Rungvit Termpittayavejกรรมการ ส.อ.ท.
นายรุจาธิตย์ สุชาโตMr.Rujatit Suchatoกรรมการ ส.อ.ท.
นายเรือง ตันวิบูลย์วงศ์Mr.Rueng Tanwiboonwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายลำยอง  สอนโตMr.Lamyong Sontoกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์Dr.Lertchanta Seeluangsawatกรรมการ ส.อ.ท.
นายวรกฤต  เพชรพาณิชย์Mr.Vorakit Pechpanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายวรนิยม วงศ์สุวรรณ์Mr.Woraniyom Wongsuwanกรรมการ ส.อ.ท.
นายวรวัฒน์  พิทยศิริMr.Worawat Pitayasiriกรรมการ ส.อ.ท.
นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุลMr.Worawut Navaslidkunกรรมการ ส.อ.ท.
พ.ท.วรายุส์  ตรีวัฒนสุวรรณVarayu Treewattanasuwanกรรมการ ส.อ.ท.
นายวริทธิ์ นามวงษ์Mr.Varit Namwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายวศิน คุณวาสีMr.Vasin Khunvasiกรรมการ ส.อ.ท.
นายวันชัย จิตตมานนท์กุลMr.Wanchai Chittamanonkulกรรมการ ส.อ.ท.
นางวัลยา วงศาริยวานิชMrs.Vanlaya Vongsariyawanichกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.วิกรม วัชระคุปต์Mr.Wikrom Vajraguptaกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์Mr.Vijith Lertpaiboolwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิชัย สกลวรารุ่งเรืองMr.Wichai Sakolvararungruangกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทองMr.Wichien Cherdchutrakuntongกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิถี สุพิทักษ์Mr.Withee Supithakกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิทวัส  ไตรสรณกุลMr.Witthawat Trisaranakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิบูลย์  รักสาสน์เจริญผลMr.Wiboon Rugsancharoenpholกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิบูลย์  หงษ์ศรีจินดาMr.Vibul Hongsrichindaกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิรัช เกลียวปฏินนท์Mr.Viraj Klewpatinondกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์Dr.Virat Chatdarongกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตMr.Wirat Uanarumitกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิริยะ  โถสุวรรณจินดาMr.VIRIYA THOSUWONJINDAกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพMr.Wiroon Siwaphirunthepกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริMr.Viroj Pipatchaisiriกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์Dr.Viwat Kromaditกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิวัฒน์ อัศวศิริเลิศMr.Vivat Atsavasirilertกรรมการ ส.อ.ท.
นายวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุลMr.Wisit Kittiwattanakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญMr.Veranij Luangratanacharoenกรรมการ ส.อ.ท.
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิMr.Veerapon Puangpitayavutกรรมการ ส.อ.ท.
นายวุฒิกร  สติฐิตMr.Wuttikorn Stithitกรรมการ ส.อ.ท.
นายศรศักดิ์ อังสุภานิชMr.Sornsak Angsupanichกรรมการ ส.อ.ท.
นายศักดิ์ชัย มโนจิตงามMr.Sakchai Manojitngamกรรมการ ส.อ.ท.
นายศาณิต เกษสุวรรณMr.Sanit Kessuwanกรรมการ ส.อ.ท.
นางสาวศิรินุช คีตะนิธินันท์Miss.Sirinut Keetanitinunกรรมการ ส.อ.ท.
นางศิริพร ตันติพงษ์Mrs.Siriporn Tantipongกรรมการ ส.อ.ท.
นายสงวน แสงวงศ์กิจMr.Sanguan Saengwongkijกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติMr.Somkiat Kittitronsombatกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมควร จันทร์แดงMr.Somkuon Chandaengกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมคิด รัตนประภาพรMr.somkid Ratanaprapapornกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.สมชัย ว่องอรุณDr.Somchai Wongaroonกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมชัย โอวุฒิธรรมMr.Somchai Ovutthithamกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมนึก จันทวงศ์Mr.Somnuk Jantavongกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์Mr.Somnuk Teangchatapunกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญMr.Somboon Treeporncharoenกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์Mr.Somboon Pitayarangsaritกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์Mr.Sompol Tanadumrongsakกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมภพ ธีระสานต์Mr.Somphop Thirasanกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมมาต ขุนเศษฐMr.Sommat Khunsetกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมยศ ชาญจึงถาวรMr.Somyot Chanchungthawornกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมยศ  ทองบัณฑิตMr.Somyot Thongbandithกรรมการ ส.อ.ท.
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์Mr.Somsak Srisuponvanitกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถานDr.Somsit Moonsatanกรรมการ ส.อ.ท.
นายสรกิจ มั่นบุปผชาติMr.Sorakit Manbuphachatกรรมการ ส.อ.ท.
นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกรMr.Sunpetch Slisatakornกรรมการ ส.อ.ท.
นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์Mr.Sorasit Chalisarapongกรรมการ ส.อ.ท.
นายสราวุธ สงวนเผ่าMr.Sarawut Sa-nguanpaoกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุลDr.Saisiri Siriviriyakulกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.สาโรจน์ วสุวานิชDr.Saroge Vasuvanichกรรมการ ส.อ.ท.
นางสาวัน ตันMrs.Sawan Tanกรรมการ ส.อ.ท.
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์Mr.Sittichai Khowsuratกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐMr.Sittichai Daengprasertกรรมการ ส.อ.ท.
นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์Mr.Sittipong Jaimsripongกรรมการ ส.อ.ท.
นายสืบพงศ์ เกตุนุติMr.Suebpong Ketnuteกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุชาติ เตชานุรักษ์Mr.Suchat Taechanurukกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูรMr.Suchat Patanasittangurกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุทธิลักษณ์  คุ้มครองรักษ์Mr.Suthilux Kumkrongruxกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุทิน พรชัยสุรีย์Mr.Sutin Pornchaisureeกรรมการ ส.อ.ท.
ว่าที่ ร.ต.สุเทพ วงค์วิเศษMr.Suthep Wongvisetกรรมการ ส.อ.ท.
นางสาวสุธิดา มงคลสุธีMiss.Sutida Mongkolsuthreeกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุพจน์ สิริธนาโชติMr.Suphot Siritanachotกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุพจน์  สุขพิศาลMr.Suphot Sukphisarnกรรมการ ส.อ.ท.
ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุลDr.Supoj Wangpreedalertkulกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุพันธุ์ มงคลสุธีMr.Supant Mongkolsuthreeกรรมการ ส.อ.ท.
นางสุภาณี จันทศาศวัตMrs.Supanee Chantasasawatกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุภาพ  สุวรรณพิมลกุลMr.Suparp Suwanpimolkulกรรมการ ส.อ.ท.
นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตรMrs.Suphavadee Choksakulnimitกรรมการ ส.อ.ท.
ภก.สุรชัย  เรืองสุขศิลป์Surachai Ruengsuksilpกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรชัย  วาณิชย์ปกรณ์Mr.Surachai Vanichpakornกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรชัย โสตถีวรกุลMr.Surachai Sothivorakulกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.สุรชา อุดมศักดิ์Dr.Suracha Udomsakกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรเดช นิลเอกMr.Suradej Ninekกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรเดช บุณยวัฒนMr.Suradej Boonyawatanaกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรพงษ์ พงศ์ปูชนีย์กุลMr.Surapong Pongpuchaneeyakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรพล  สุทธจินดาMr.Surapol Suthajindaกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุรินทร์ สิริชยานนท์Mr.Surin Sirichayanonกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุริยน ศรีอรทัยกุลMr.Suriyon Sriorathaikulกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสินMr.Suwatchai Wongcharoensinกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุลMr.Suwat Supakarndechakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายสุวิทย์  ตันรัตนากรMr.Suvit Tanratanakornกรรมการ ส.อ.ท.
นายเสนีย์ แก้วพิจิตรMr.Senee Kaewpichitกรรมการ ส.อ.ท.
นายแสงชัย  วิริยะอำไพวงศ์Mr.Sangchai Wiriyaumpaiwongกรรมการ ส.อ.ท.
นายไสว ชัยชนะกลMr.Swai Chaichanakolกรรมการ ส.อ.ท.
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎMr.Hasadin Suwatanapongchedกรรมการ ส.อ.ท.
นายองอาจ กิตติคุณชัยMr.Ongart Kittikhunchaiกรรมการ ส.อ.ท.
นายอดิศร ตันเองชวนMr.Adisorn Tanengchuenกรรมการ ส.อ.ท.
นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์Mr.Adisorn Apasuthiratกรรมการ ส.อ.ท.
นายอดุล ขาวละออMr.Adul K.laorrกรรมการ ส.อ.ท.
นายอดุลย์  นิลเปรมMr.Adul Nilprameกรรมการ ส.อ.ท.
นายอติชาติ ไชยศุภรากุลMr.Atichat Chaisuparakulกรรมการ ส.อ.ท.
นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์Mr.Atuk Chirdkiatisakกรรมการ ส.อ.ท.
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุลMr.Anucha Meekiatchaikunกรรมการ ส.อ.ท.
นายอเนน อึ้งอภินันท์Mr.Anen Aung-aphinantกรรมการ ส.อ.ท.
นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์Mr.Aphichai Techanitisawadกรรมการ ส.อ.ท.
นายอภิชาต  นุชประยูรMr.Apichart Noochprayoonกรรมการ ส.อ.ท.
นายอภิพันธ์ ภู่ภักดีMr.Apiphan Phuphakdeeกรรมการ ส.อ.ท.
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุลMr.Apiphop Phungchanchaikulกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์Dr.Aphiwat Wangwiwatกรรมการ ส.อ.ท.
นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์Mr.Apisith Techanitisawadกรรมการ ส.อ.ท.
นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์Mr.Amornphan Poolsawadกรรมการ ส.อ.ท.
นายอมฤต ฟรานเซนMr.Amrait Franssenกรรมการ ส.อ.ท.
ร้อยตำรวจเอกอรรถกวี  ขุนพินิจPol.Capt.Attakawee Khunpinitกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์Dr.Attasit Korchaiyaprukกรรมการ ส.อ.ท.
น.ส.อรวรรณ ศิริวราสันติ์Miss.Orawan Sirivarasantกรรมการ ส.อ.ท.
นางอรอนงค์ สุวัณณาคารMrs.Ornanong Suwannakarnกรรมการ ส.อ.ท.
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์Mr.Aroon Eamsureyaกรรมการ ส.อ.ท.
นายอสิ ตัณสถิตย์Mr.Asi Thansathitกรรมการ ส.อ.ท.
นายอัครินทร์  วงศ์อภิรัตน์Mr.Akarin Vongapiratกรรมการ ส.อ.ท.
นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์Mrs.Achana Limpaitoonกรรมการ ส.อ.ท.
นางอัญชลี  ชาลีจันทร์Mrs.Anjali Jalichandraกรรมการ ส.อ.ท.
นายอัสนี  มาลัมพุชMr.Asanee Mallamphutกรรมการ ส.อ.ท.
นายอาณัติ โชติพัฒนกิจMr.Arnut Chotipattanakitกรรมการ ส.อ.ท.
ดร.อำนาจ ยะโสธรMr.Amnart Yasothornกรรมการ ส.อ.ท.
นายอำพล หอมปลื้มMr.Ampol Hompleumกรรมการ ส.อ.ท.
นายอุดร คงคาเขตรMr.udorn kongkakateกรรมการ ส.อ.ท.
น.ส.อุนนดา พฤฒินารากรMiss.Aunada Phruttinarakornกรรมการ ส.อ.ท.
นายเอก บูรพวงศ์Mr.Ek Burapavongกรรมการ ส.อ.ท.
นายเอกพร  โฆษะครรชิตMr.Ekaporn Kosakanchitกรรมการ ส.อ.ท.
นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจรMr.Akekasit Charoenkidkachornกรรมการ ส.อ.ท.
นายเอกสิทธิ์ สกุลเรืองศรีMr.Eakkasith Skulruangsriกรรมการ ส.อ.ท.
นายฮาราลด์  ลิงค์Mr.Harald Linkกรรมการ ส.อ.ท.
ผู้แทนจากจังหวัดยะลา-กรรมการ ส.อ.ท.