การทำ Checklist เพื่อรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19

ส.อ.ท. จะให้บริการยื่นขอใบรับรอง IPHA ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลังจากนั้น ท่านสามารถทำการประเมินตนเองตามแนวทางของ COVID Free Setting ผ่าน Thai Stop Covid ได้ที่ : https://stopcovid.anamai.moph.go.th

ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง

ดาวน์โหลดเครื่องหมายรับรอง

ขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง

1. เข้าไปที่ www.fti.or.th/ipha

2. คลิกลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียน

3. ดาวน์โหลดเอกสาร Checklist และประเมินสถานประกอบการด้วยตนเอง พร้อมเตรียมภาพถ่ายในข้อที่ต้องแนบภาพถ่าย

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ

5. กรณีที่สถานประกอบการยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP หรือ ISO 22000 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จะต้องผ่านการอบรมความรู้เรื่อง GMP, HACCP และวิธีการทำ Checklist ตามมาตรฐาน IPHA โดยไปที่หน้าแรก และคลิกที่ “ลงทะเบียนอบรม” (กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 1 คนต่อแรงงานในโรงงาน 50 คน กรณีในบริษัทมีพนักงานเกินกว่า 200 คน สามารถให้มีผู้เข้าอบรม 3 คนได้)

6. แนบไฟล์ Checklist ที่ผู้ประเมินและผู้มีอำนาจลงนามได้ลงลายมือชื่อแล้ว และภาพถ่ายตามข้อที่กำหนดหรือกรณีได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม ให้แนบหนังสือรับมอบอำนาจเพิ่มเติม

7. กดส่งข้อมูล และรอเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารและภาพถ่าย 5-7 วันทำการ

ผู้ขอรับการรับรองที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง 1 โรงงาน สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ที่ผ่านการรับรองโรงงานแรกแล้ว และสถานประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรอง 1,000 บาท

 

รายละเอียดการแถลงข่าว