เลขที่ใบรับรองชื่อสถานประกอบการประเภท/ธุรกิจออกให้ ณ วันที่
Date of Issue
มีผลถึงวันที่
Valid Until