ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าว

จดหมายบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อป้องกันโควิด-19

1. มติครม. 28 กย. 64

2. ประกาศ มท. และ ประกาศ รง มติครม. 28 กย. 64

3. ประกาศ มท. และ ประกาศ รง มติครม. มติครม. 29 ธค. 63

4. ประกาศ มท. และ รง. บต.50 อ.3 มติ 28-09-64