การต่ออายุใบรับรอง

การทำ Checklist เพื่อรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19

ดาวน์โหลดเอกสาร Checklist

สำหรับสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน GMP/HACCP/ISO 22000 อย่างใดอย่างหนึ่ง

(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด)
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด)
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้อง) ถ้าไม่มีสาขาใส่เครื่องหมาย "-"
(ใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข)
โปรดตรวจสอบความถูกต้อง (เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอีเมล ระยะเวลาการตรวจสอบ 3-5 วันทำการ)
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด)
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด)
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้อง)
Click or drag a file to this area to upload.
กำหนดความยาวชื่อไฟล์เอกสารแนบที่อัพโหลดไม่เกิน 50 ตัวอักษร
Click or drag a file to this area to upload.
กำหนดความยาวชื่อไฟล์เอกสารแนบที่อัพโหลดไม่เกิน 50 ตัวอักษร
Click or drag a file to this area to upload.
(ไฟล์ PDF เท่านั้น) กำหนดความยาวชื่อไฟล์เอกสารแนบที่อัพโหลดไม่เกิน 50 ตัวอักษร
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด)
(ข้อมูลนี้จะถูกระบุในใบรับรอง IPHA *โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด)

สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง (แนบสำเนาเอกสารมาด้วย)


Click or drag a file to this area to upload.
ไฟล์ Checklist (หน้าสุดท้ายต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามคือกรรมการที่มีชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหนังสือมอบอำนาจลงนามแทน)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
ขนาดภาพไม่เกิน 3 MB (สามารถนำหลายรูปภาพทำเป็นไฟล์ PDF แล้วอัพโหลดมาทีเดียวได้)