สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัว FTI Academy platform เร่งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันพันธมิตร และสถาบันภายในสภาอุตสาหกรรมฯ 9 สถาบัน ตั้งเป้าพัฒนาคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยปี 2565 จัดทำแผนฝึกอบรมจำนวน 241 หลักสูตร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายและ Future Skill Set

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการ FTI Academy กล่าวว่า FTI Academy ตั้งขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2565 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย Classroom Training, Online Training, Inhouse Training และ E-Learning เพื่อยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรม (Upskill & Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงหลักสูตรภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System) เพื่อให้ การบริหารจัดการหลักสูตรอบรมให้เข้าถึงได้ง่าย มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพแก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้เรียนทั่วไป

หลักสูตรอบรมในปี 2565 กว่า 241 หลักสูตรนั้นมาจาก สถาบันภายใน 9 สถาบัน มหาวิทยาลัย และสถาบันพันธมิตร โดยเน้นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยแบ่งเป็น 18 หมวดวิชา ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าอบรมผ่าน Platform กว่า 5000 ราย ที่ผ่านมา FTI Academy Platform ได้มีส่วนช่วยอย่างมากในการเผยแพร่ความรู้เรื่อง COVID-19 และการใช้ ATK โดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบันได้ขยายผลไปยังโครงการ Healthy Living เพื่อเร่งสร้างระบบสุขภาวะที่ดีให้กับแรงงานในสถานประกอบการ

สำหรับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในปี 2565 จะเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการศึกษาภายใต้ Model Sandbox ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมและส่งเสริม การลงทุน สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

……………………………………………….

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013