เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบาย “ONE FTI” One Vision One Team One Goal และทิศทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ในวาระปี 2565-2567 พร้อมด้วย นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. ร่วมมอบแนวทางการนำนโยบาย “ONE FTI” ไปสู่การปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วม นายอภิชิต ประสพรัตน์ ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ระดับจัดการนำโดย นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดย ประธาน ส.อ.ท. มุ่งเน้น ชูนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ ONE FTI เรื่องของ First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด) และ Next-GEN Industries อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย BCG และการผลักดัน Climate Change พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจหลัก ส.อ.ท. ภายใต้ 10 pillars ที่มีรองประธานทั้ง 10 ท่าน มาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ เชื่อมโยงและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันและสายงานต่างๆของ ส.อ.ท. รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สร้างความเข้มเข้มให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต ภายใต้นโยบายนี้

นอกจากนี้ ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย เลขาธิการ และผู้อำนวยการใหญ่ ยังได้เปิดเวทีตอบคำถาม ปัญหา พร้อมแนวทางการแก้ไขเรื่องต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวาระนี้อีกด้วย