กันยายน 2565

กัเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...

สิงหาคม 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...

กรกฎาคม 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ  04/07/2565FTI-0708เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ (นิศาชล,วราภรณ์,เจศินี,วิริญญา,อภิญญา) จ.ฉะเชิงเทรา  14 มิย. วิริญญา          ...

มิถุนายน 2565

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ ...

พฤษภาคม

วันที่โอนเลขที่ใบสำคัญรายละเอียดการเบิกกลุ่มฯ/งานวันที่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน ฝ่าย/สถาบัน หมายเหตุ  05/05/2565FTI-0456พิมพ์ป้ายกลุ่มฯก.พลังงานฯ 28 มีค.รัตนกาญจน์ 99           856.00สส  05/05/2565FTI-0457ป้ายไวนิลก.การจัดการฯ 17 กพ.รัตนกาญจน์ 99          ...