อัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน

ลักษณะข้อมูล : รายเดือน (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน) แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย...