ภาวะเศรษฐกิจไทย By iDS

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย

การผลิต

ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ

แรงงาน

จำนวนการจ้างงาน

การเงินการลงทุน

งบการเงิน

ข้อมูลรายได้ของ SME บุคคลธรรมดา

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินตามผลประกอบการธุรกิจ

การค้า

มูลค่านำเข้า

มุลค่าส่งออก

มูลค่านำเข้าตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่าส่งออกตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่านำเข้า – ตามกลุ่มสินค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าส่งออก – ตามกลุ่มสินคค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่านำเข้าการค้าชายแดน

มูลค่าส่งออกการค้าชายแดน

มูลค่าการส่งออก แยกตามตลาดหลัก ตลาดรอง

สถานการณ์การนำเข้าประเทศคู่ค้าของไทย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง iDS