ภาวะเศรษฐกิจไทย By iDS

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย

Commodity Prices

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ

การผลิต

ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ

ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ
จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ
รายกลุ่มอุตสาหกรรม (TSIC)

ข้อมูลจำนวนนิติบุคคล
ที่เป็น EARLY STAGE (0-3 ปี)

แรงงาน

จำนวนการจ้างงาน

ข้อมูลสถิติการจัดอันดับจำนวน
ผู้ประกอบการและการจ้างงาน

ข้อมูลสถิติการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้น
/ลดลง ของจำนวนการจ้างงาน

การเงินการลงทุน

ข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคล
10 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลโครงสร้างต้นทุน
การขายเฉลี่ยของ SME

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน
ตามผลประกอบการธุรกิจ

การค้า

มูลค่านำเข้า

มุลค่าส่งออก

มูลค่านำเข้าตามกลุ่มสินค้า
กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าส่งออกตามกลุ่มสินค้า
กระทรวงพาณิชย์

มูลค่านำเข้า – ตามกลุ่มสินค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าส่งออก – ตามกลุ่มสินค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่านำเข้าการค้าชายแดน

มูลค่าส่งออกการค้าชายแดน

มูลค่าการส่งออก
แยกตามตลาดหลัก ตลาดรอง

ข้อมูลสถานการณ์การนำเข้า
ประเทศคู่ค้าของไทย

ข้อมูลสถิติข้อมูลการเปรียบเทียบ
มูลค่าการนำเข้า

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง iDS