เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ รายละเอียดงาน       งาน E-Bidding เช่น โครงการตรวจสุขภาพ, โครงการตรวจอาคาร เป็นต้น งานกิจกรรม TCEB : เชิญกรรมการ ประสานการจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ เตรียมเอกสาร ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนโครงการ งานประชุมสายงาน...

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานติดตามหนี้)

ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานติดตามหนี้) รายละเอียดงาน งานติดตามหนี้ค่าบำรุงสมาชิกของสถาบันรหัสสากล และตอบข้อซักถามสมาชิก ประสานงานกับงานทะเบียนสมาชิกรหัสสากลเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก งานการเงินต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,...

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงิน)

ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงิน) รายละเอียดงาน     งานการเงินต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, จัดทำใบแจ้งหนี้ สรุปรายงานรับชำระและค้างชำระกิจกรรมต่างๆ กระทบยอดบัญชีธนาคาร ตรวจสอบเงินโอนและอนุมัติการชำระเงิน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

หัวหน้างาน – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงินรับ)

ตำแหน่ง :      หัวหน้างาน – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงินรับ) รายละเอียดงาน ควบคุมและดูแลรายการรับเงินของ ส.อ.ท. สรุปยอดเงินรับในแต่ละวัน ตรวจสอบการเงินรับที่เชื่อมโยงกับระบบ MIT C/O งานอบรมสัมมนาต่างๆ งานการเงินรับต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้,...

เจ้าหน้าที่ – สถาบันรหัสสากล (งานสมาชิก)

ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – สถาบันรหัสสากล (งานสมาชิก) รายละเอียดงาน       รับสมัครสมาชิกและตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการสมัครสมาชิก งานบริการต่างๆ และการใช้งานมาตรฐานสากล GS1 ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...